Proverbi siciliani

L’anima di questa terra può essere conosciuta attraverso i proverbi siciliani. Essi sono il documento di una sapienza secolare, che si perpetua e ispira ancora comportamenti e modi di essere: i siciliani non amano il rischio del variare e sanno che

Li pruverbi sù tutti pruvati.

Il Verga anche attraverso i proverbi riuscì ad esprimere , nella maniera più immediata , la vita dei siciliani, sempre e tuttora scandita da norme precise e irrinunciabili. Caratteristica del proverbio è la brevità: pertanto riesce comodo e di facile apprendimento e conservazione. Il proverbio muta, secondo le caratteristiche del paese in cui si diffonde, il particolare dialetto, il gusto, le nuove esperienze. Così anche quando non è nato in Sicilia, qui si fa siciliano;se è sentito , prende una veste indigena.
In questa pagina, in particolare, si cerca di interpretare cadenze e costrutti tipici dell’area di Castanea, già in alcune parti differenti rispetto a quelli cittadino di Messina per ragioni storiche. E mentre sono molto diffusi gli stessi proverbi trascritti secondo l’influsso della Sicilia Occidentale, ben pochi contributi giungono invece dalla Sicilia Nord-orientale, che è dove il Museo etno-antropologico “I ferri du Misteri” di Castanea si trova e spazia la propria indagine culturale.

Qui di seguito proponiamo i proverbi raccolti dal direttore del museo Cav. O.M.R.I. Geom. Domenico Gerbasi nel corso degli anni. Chi eventualmente volesse suggerirne altri può farlo nell’area commenti posta in fondo a questa pagina.

PROVERBI SICILIANI

In dialetto Castanoto

 

Cu daiuna pi non aviri pani                                      

E cu daiuna pi divuzioni                                              

Travagghiu fattu

Soddi aspetta

                                                         

Cu cancia a strada vecchia pa nova

Peggio a trova

 

E’ petra chi non fa’ llippu

 

Petra disprizzata

È ccantunera i muru

 

Cu ccatta paga e

Ccu vinni mori

 

Un patri campa centu figghi e

Centu figgi non ccampunu un patri 

                                                                      

A minna è dduci 

 

U cumannari è mmegghiu du F.;;;;;;;;;;;;;

 

Triulu ncumuni è mmenzu cunottu

 

A viggogna è mmenza canna   

Nna spattemu du pammi l’unu

 

O caru ccattacci o miccatu pensicci

 

U celu p’ecurinu o chiovi stasera

Ochiovi matinu

 

Conzi metticcinni na bbisazza

Falla comu la voi sempre è cucuzza

 

Cu nasci a cumma

Non po’ mmoriri a rrasa

 

U suddu non è cu non senti

Ma è suddu cu non vvoli sentiri

 

O sceccu chi non voli mmiviri

Non ci friscari

 

Cu pati p’amuri nun senti duluri

 

O stortu ,o tristu,o vili

Dacci u soi u toi e lassilu iri

 

U lupu cancia u pilu

Ma  no u viziu

 

Marititi marititi c’abbenti

Ti levi un mpinzeri

E ti nni menti tanti

 

L’omu pruponi e Diu disponi

 

Amara apecura c’ava ddari a lana

 

I sira non ffimmini e non tila           

 

U c ;;;;;;;;;;;;;;;chinu fa cantari all’orbi

 

Cu mancia cu du ianghi s’affua

 

Cu tuttu voli tuttu peddi

 

U parrinu da massa 

Sensa dinari non canta Missa

 

I cunsighi franchi

Non sunnu accittati

 

Fa a B;;;;;;;;;;;;;;quantu voi

A sorta c’aviri sempri ai

 

N zigna l’arfti e mmettina i patti

 

Cu pi autri si spazza

Ava essi pigghiatu cu na mazza

E ccu si spazza di cchiui

Ava essi pigghiatu cu ddui

 

U ferru quannu è ccauddu stira e sstenni

Quannu s’arrifridda scodditinni

 

Ci dissi u Signori a S.Giuvanni

Di singaliati vadditinni

 

Non di  stati e no dinvennu

Non lassari lu to mantellu

 

A iuddina fa l’ovu e

O iaddu ci brucia u c;;;;;;;;;;;;;;;

 

 

 

A cuda e cchiu ffotti a scucciari

Denti e dinari su fotti a scippari

 

Cci dissi u surici a nuci

Dammi tempu chi tti precciu

 

Non è viddanu cu viddanu nasci

Ma è viddanu cu fa a viddania

 

Pilu rrussu non gghiatti e non ccani

 

A bbettula du latru non ridi sempri

 

Tantu va a quartana o puzzu

Fina chi si rumpi

 

Cu si cuntenta godi

 

Cu di speranza campa

Dispiratu mori

 

Acqua i matina è mmidicina

 

E’ ccomu i bbeddi i Palemmu

Bbedda i fora e vacanti d’intra

 

A butti i chiddu chi avi spanni

U putiaru i chiddu chi avi vinni

 

Niru cu nniru non ntinci

 

Figghia i iatta surici ncoccia

 

Cu gghiaddu e sensa iaddu

Dio fa gghionnu

Cu ccriu e senza criu

Io mpastu e cennu

 

U masculu cu meli

A fvimmina ca feli

 

Non è non canni e non pisci

 

A patti i chiazza

Non gghiapiri bbisazza

 

U toi ti rusti e nnon ti mancia

U scianu ti rusti e ti mancia

 

I piacviri si pagunu

 

Voli a bbutti china e

A mgghieri mbriaca

 

Quannu a iaddina canta

E u iaddu taci

Truvati sempri guerra

E mmai paci

 

A ceddu du bbiccu pari bbeddu

 

U Signori mi ti chiana ncelu

E mi ti ietta i bbotta

 

Luntanu i ll’occhi

Luntanu du cori

 

Unni vidi e unni sciobba

 

Ci vonnu i ferri pi ffari i quasetti

 

Cori si, cori cridi

 

Ccatta un ddiavolu cent’unzi

E non  ffissa sanari

 

E’ ccuttu e mmalu cavatu

 

C u di sceccu ti fa Mmulu

I primi cauci su i soi

 

U bbeni fattu e’ ppersu

 

Nuddu dici lavati a facci

Chi ppari cchiu bbeddu i mia

 

Mi sciorba du c;;;;;;;;;;;;;;

chi di ll’occhi campa

 

Cu avi soddi fa soddi

Cu avi pidocchi fa ppidocchi

 

U poccu e’ sempri poccu

 

U bboi ci dici cunnutu o sceccu

 

O servi comu un servu

O curri comu un cervu

 

Si vvoi futtiri o putiaru ccatta paru

 

S vvoi aviri lu corpu sanizzu

Dopu chi mmanci ripositi un pezzu

 

Cu dugna pani a ccani stranu

Peddi u pani e ppeddi u cani

 

Paura vadda vigna e non stipala

 

Cu si scanta du cuteddu mori

 

U sceccu chi mancia ficari

Sileva u viziu quannu mori

 

U signori mi t’accumpagna

Cun lignu e cu na canna

Ogni ventu na spinciuta

Ogni ppassu na caduta

 

Abbiru chi non fa fruttu

Tagghilu di pedi

 

Cu di vecchi s’innamura

Si la cianci la vintura

 

U satuddu non ncridi o daiunu

 

Ne conosci altri? Scrivilo qui sotto in un commento!

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *